სასამართლომ  შპს ,,ანფაუნდდორში” დასაქმებულის გათავისუფლება უკანონოდ ცნო

მ.ზ. 2023 წლის 07 მარტიდან  26 მარტამდე დასაქმებული იყო შპს ..ანფაუნდდორში” მიმტანის პოზიციაზე. დამსაქმებელს შრომითი ხელშეკრულება წერილობითი ფორმით არ დაუდია. 26 მარტს ბარ-მენეჯერმა სატელეფონო საუბრისას შეატყობინა, რომ გათავისუფლებული იყო სამსახურიდან ისე, რომ დამსაქმებელს არც მიზეზი აუხსნია, არც წინასწარ გაუფრთხილებია და არც კომპენსაცია გადაუხდია. გარდა ამისა, დამსაქმებელი არ აღრიცხავდა დასაქმებულთა ნამუშევარ დროს, არ უნაზღაურებდა ზეგანაკვეთურს საათებს, დასაქმებულები შესვენების 1 საათს ძირითადად ვერ იყენებდნენ კადრის სიმცირის გამო. ნაცვლად იმისა, რომ დამსაქმებელს საჭირო რაოდენობის კადრი აეყვანა, დასაქმებულებს სთავაზობდა გადაბმულად ემუშავათ 9 საათი და მიეღოთ შესვენების 1 საათის ანაზღაურებაც, რაც არღვევს შრომის კოდექსით დადგენილ შესვენების სავალდებულოობას.

გათავისუფლების შემდეგ დამსაქმებელს მ.ზ.-სთვის არ გადაუხდია ფაქტობრივად ნამუშევარიც, აუნაზღაურა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მოსარჩელემ დახმარების თხოვნით მიმართა პროფკავშირებს და მიანიშნა კომპანიას, რომ უპასუხოდ არ დატოვებდა კუთვნილი ხელფასის გადაუხდელობას.

2023 წლის 30 აგვისტოს თბილისის საქალაქო სასამართლომ მ.ზ.-ს გათავისუფლება უკანონოდ ცნო და დამსაქმებელს იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება დარიცხული 2093 ლარის ოდენობით დააკისრა.

აღსანიშნავია, რომ მ.ზ. სტუდენტია და შეზღუდულია მისი დასაქმების შესაძლებლობა, არ გააჩნია უმაღლესი განათლება, საქართველოს შრომის ბაზარზე ნახევარ განაკვეთიანი სამსახურების სიმცირის გამო ისედაც რთულია ისეთი სამსახურის პოვნა, რომელსაც სტუდენტი უნივერსიტეტის განრიგს შეუთავსებს და აკადემიური მოსწრება არ გაუუარესდება. დამსაქმებელმა კი, გარკვეულწილად, ბოროტად ისარგებლა ამ გარემოებით და შრომის კოდექსის მინიმალური სტანდარტების უგულებელყოფით დაასაქმა. სამსახური მ.ზ.-ს ისევე, როგორც ბევრ სტუდენტს საქართველოში, ყოველდღიური ხარჯის დასაფარად სჭირდებოდა. სტუდენტების დასაქმების პირობების გასაუმჯობესებლად პროფკავშირების გაერთიანება სხვადასხვა აქტივობასთან ერთად საკანონმდებლო ინიციატივაზეც მუშაობს.

ხაზგასასმელია ისიც, რომ მ.ზ.-ს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე პროფკავშირებმა საჩივრით მიმართა შრომის ინსპექციის სამსახურს, რომელმაც შპს ანფაუნდდორი სამართალდამრღვევად ცნო, შეუფარდა გაფრთხილება და კანონდარღვევების აღმოსაფხვრელად 7 მითითება მისცა, მითითებების შესასრულებლად კი _ 30-დღიანი ვადა (დეტალურად იხ. ბმულზე: https://gtuc.ge/shromis_inspeqciis_ganmartebebi/ ).

 

მ.ზ.-ს ინტერესებს პროფკავშირების გაერთიანების იურისტი თამილა გაბაიძე იცავს.