სასამართლომ შპს “ჯორჯიან ვაინს პროდუსინგ კომპანის” მიერ უვადოდ დასაქმებული ორი ქალის გათავისუფლება უკანონოდ ცნო 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლისთვისაც კი მძიმე მოსასმენი აღმოჩნდა  შპს „ჯორჯიან ვაინს პროდუსინგ კომპანის“ დასაქმებულების მიერ მოყოლილი იმ მძიმე სამუშაო პირობების შესახებ, რომლებშიც ნათია ჩხეტიანს და ნინო პეტრემღვდლიშვილს ყოველდღიურად უწევდათ მუშაობა.

ღვინის ჩამოსხმის საამქროში წლების განმავლობაში დასაქმებული ქალები დროთა განმავლობაში მიხვდნენ, რომ მათი შრომითი უფლებები ყოველდღიურად ილახებოდა. დასაქმებულებს არ ჰქონდათ შრომითი ხელშეკრულებების ასლები, მასზე ხელმოწერამდე კი არ აძლევდნენ საშუალებას, გასცნობოდნენ. არ იცოდნენ დოკუმენტურად, რა პოზიციაზე ინიშნებოდნენ, მითითებებს იღებდნენ ზეპირსიტყვიერად და პრაქტიკულად ასრულებდნენ ისეთ დავალებებს, რომლებიც რამდენიმე სხვადასხვა პოზიციის მოვალეობა იყო. გარდა ამისა, დამსაქმებელი დასაქმებულებს არ უნაზღაურებდა ე.წ. “ბიულეტენს”, შვებულებას, ზეგანაკვეთურ სამუშაოს, უმიზეზოდ აკისრებდა ჯარიმებს.

იყო შემთხვევა, როდესაც დირექტორმა ნათიას შესრულებული სამუშაოთი უკმაყოფილების გამო დასაქმებულების თვალწინ მაისურზე ხელი შეაწმინდა. ამასთან, ხშირი იყო უშუალო ხელმძღვანელის მხრიდან სიტყვიერი შეურაცხმყოფები, პირადი ცხოვრების დეტალებზე ბულინგი.

ჩამოთვლილი მიზეზების გამო ნათიამ სხვა კოლეგებთან ერთად 2019 წელს პირველადი  პროფკავშირული ორგანიზაცია დააფუძნა და „ლაბორში“ გაწევრიანდა.

2021 წელს შრომის ინსპექციის სამსახურის მანდატის ამოქმედების შემდეგ ნათია ჩხეტიანმა შრომით უფლებრივი და უსაფრთხოების ნორმების დარღვევებზე რეაგირების მიზნით შრომის ინსპექციის სამსახურსა და სახალხო დამცველს მიმართა. საჩივრის საფუძველზე ჩატარებული ინსპექტირების შედეგად კომპანია შრომის ინსპექციის სამსახურმა სამართალდამრღვევად ცნო, დააჯარიმა და დარღვევების გამოსწორების მიზნით  მითითებები მისცა. შრომის ინსპექციამ დაადგინა, აგრეთვე, ნათიას მიმართ პროფკავშირის წევრობის ნიშნით დისკრიმინაციის ფაქტიც.[1]

დამსაქმებელისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა ნინო პტრემღვდლიშვილის პროფკავშირის აქტიური წევრობაც და ის პროფკავშირული აქტივობებიც, რომლებშიც იგი მონაწილეობდა.

დამსაქმებელმა 2022 წლის 09 თებერვალს თითქოსდა რეორგანიზაციის საფუძვლით სწორედ ნათიას და ნინოს შეუწყვიტა შრომითი ხელშეკრულებები.

უშედეგო აღმოჩნდა „ლაბორის“ მიერ წარმოებული მედიაციის პროცესიც, რადგან დამსაქმებელი ირონიით მიუდგა მოლაპარაკების გზით დავის გადაწყვეტას.

საქმე სასამართლოში აღიძრა.  ნათია ჩხეტიანის და ნინო პეტრემღვდლიშვილის ინტერესებს პროფკავშირების გაერთიანების იურისტი თამილა გაბაიძე იცავს.

2023 წლის 28 თებერვალს სასამართლომ გარემოებების მხედველობაში მიღებით ბათილად ცნო ნათიას და ნინოს სამსახურიდან გათავისუფლება და დამსაქმებელს დააკისრა იძულებითი მოცდენის ანაზღაურება, რაც დღეის მდგომარეობით შეადგენს ნათიას მიმართ ხელზე ასაღები ოდენობით 12 696 ლარს, ხოლო ნინოს მიმართ ხელზე ასაღები ოდენობით -12 968 ლარს. იძულებითი განაცდურის დარიცხვა გაიზრდება და გაგრძელდება გადაწყვეტილების აღსრულებამდე. სასამართლომ დამსაქმებელს, აგრეთვე, დააკისრა კომპენსაცია სამსახურში აღდგენის შეუძლებლობის გამო თითოეულის სასარგებლოდ ხელზე ასაღები ოდენობით 1500-1500 ლარი.

 

[1] იხ. ბმულზე: https://gtuc.ge/shromis-inspeqciis-samsaxuri/