კომპენსაცია უმუშევრებს – პროფკავშირები ინიციატივით გამოდის