"თბილიქიდს"ს სასამართლომ დავალიანებების დაფარვა დააკისრა