უკანონოდ გათავისუფლებული ექთანი სახელფასო დავალიანებას მიიღებს