პროფკავშირების გაერთიანებამ შრომის ინსპექციის სამსახურის მიერ წინასახელშეკრულებო და შრომით ურთიერთობებში დისკრიმინაციის პრევენციის მიზნით გატარებული ღონისძიებების და გეგმების შესახებ გამართულ შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა