სასამართლომ შპს ევოლუშენ ჯორჯიას იძულებითი მოცდენის ანაზღაურება დააკისრა

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, შპს „ევოლუშენ ჯორჯიადან“ გათავისუფლებული ნ.ბ. იძულებითი მოცდენის ანაზღაურების სახით კომპანიისგან 401.25 ლარის ოდენობით თანხას მიიღებს.

ბანქოს მჩეხავის პოზიციაზე დასაქმებული ნ.ბ. 2021 წლის 30 ნოემბრიდან 2022 წლის 15 აპრილამდე სამუშაოს ცვლებში 802,50 ლარის სანაცვლოდ ასრულებდა.

2022 წლის 26 მარტიდან დამსაქმებელმა მოულოდნელად, ყოველგვარი ახსნისა და დასაბუთების გარეშე მას ცვლები გაუუქმა, რაც გაგრძელდა 14 აპრილამდე.

სასამართლომ გაიზიარა დასაქმებულის პოზიცია იმის შესახებ, რომ ვინაიდან შრომითი ხელშეკრულებით მხარეები 40-საათიან სამუშაო კვირაზე შეთანხმდნენ, დამსაქმებელი ვალდებულია, აუნაზღაუროს დასაქმებულს კვირაში 40 საათის შესაბამისი ხელფასი მიუხედავად იმისა, დამსაქმებლის მიერ განსაზვრული სამუშაო დროის/ცვლების განრიგით ნამუშევარი საათების ჯამი 40 საათზე ნაკლებია თუ არა. ასეთი შეთანხმების პირობებში, დამსაქმებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს დასაქმებული კვირაში 40-საათიანი დატვირთვით, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ეს დამსაქმებლის ბრალით გამოწვეული იძულებითი მოცდენაა, რომელიც უნდა ანაზღაურდეს.

სასამართლოს გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანია, ერთი მხრივ, შპს ევოლუშენ ჯორჯიაში დასაქმებული ათასობით თანამშრომლისთვის, რადგან კომპანიას ცვლებში მომუშავეებთან  მსგავსი შრომითი ხელშეკრულება აქვს დადებული, მეორე მხრივ კი, საქმე საყურადღებოა  ზოგადად შრომის ბაზრისთვის. პროფკავშირისთვის არაერთ დასაქმებულს მოუმართავს მსგავსი პრობლემით, რადგან პრაქტიკაში ცვლებში მუშაობა გადაქცეულია „გამომუშავებით“ შრომად და მხოლოდ ფაქტობრივად ნამუშევარი საათები ანაზღაურდება.

გარდა ამისა, შპს ევოლუშენ ჯორჯიამ ვერ შეძლო დაემტკიცებინა, რატომ ვერ გაართვა თავი ნ.ბ.-მ გამოსაცდელ ვადას, თუმცა, სასამართლომ მისი სამსახურიდან გათავისუფლება ბათილად არ ცნო. შესაბამისად, ამ ნაწილში გადაწყვეტილება  ზემდგომ ინსტანციაში გასაჩივრდება.

სასამართლოში ნ.ბ.-ს ინტერესებს პროფკავშირების გაერთიანების იურისტი თამილა გაბაიძე იცავს.