სასამართლომ შპს ევოლუშენ ჯორჯიას იძულებითი მოცდენის ანაზღაურება დააკისრა