სასამართლო დავა BP საქართველოს წინააღმდეგ

თბილისის საქალაქო სასამართლოში ოთხშაბათს, 2021 წლის 30 ივნისს, 15:00 სთ-ზე, განიხილება ნავთობისა და გაზის დარგობრივი პროფკავშირის – Pipeline Union-ის თავმჯდომარის მოადგილის ვახტანგ პირმისაშვილის შრომითი დავა მოპასუხე BP ლონდონის და BP საქართველოს წინააღმდეგ.

მოსამართლის მიმართ მოსარჩელე აყენებს აცილების შუამდგომლობას გამომდინარე იქიდან, რომ მოსარჩელეს აქვს დასაბუთებული ეჭვი მოსამართლის მიკერძოებულობაზე.

აღნიშნული შრომითი დავის პრეცენდენტულობას განაპირობებს მთავარი სასარჩელო მოთხოვნა _ შენიღბული შრომითი ურთიერთობის არსებობის აღიარება.

შრომის სამართლის სფეროში შიდა საკანონმდებლო მოწესრიგება ეფექტიანად უნდა ებრძოდეს შენიღბულ შრომით ურთიერთობას, მათ შორის, ისეთ შეთანხმებებს, რომლებიც მალავს ურთიერთობის ნამდვილ სამართლებრივ ბუნებას.

გარდა შენიღბული შრომითი ურთიერთობის არსებობის აღიარებისა, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება ითხოვს პროფესიული კავშირების კუთვნილების ნიშნით დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენას, ვახტანგ პირმისაშვილის სამსახურში აღდგენას, იძულებითი მოცდენის, მიყენებული მორალური და მატერიალური ზიანის ანაზღაურებას.

ვახტანგ პირმისაშვილის ინტერესებს სასამართლოში იცავს პროფკავშირების გაერთიანების იურისტი თამილა გაბაიძე.