სამუშაო დროის აღრიცხვის ბრძანებაში ცვლილებები არ ითვალისწინებს დასაქმებულის საჭიროებებს და ორიენტირებულია დამსაქმებლის ინტერესებზე