პროფკავშირების საჩივრის საფუძველზე, შრომის ინსპექციამ სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრში შრომის კანონმდებლობის არაერთი დარღვევა გამოავლინა