პროფკავშირების კიდევ ერთი გამარჯვება – ავიაკომპანიას Myway Airlines ბორტგამცილებლებისთვის სახელფასო დავალიანების გადახდა და თანამდებობებზე აღდგენა დაეკისრა

ავიაკომპანიას „Myway Airlines“ საქალაქო სასამართლომ ბორტგამცილებლის პოზიციაზე დასაქმებულთათვის სახელფასო დავალიანების, იძულებითი განაცდურის, გამოუყენებელი ფასიანი შვებულების გადახდა და თანამდებობებზე აღდგენა დააკისრა.

ავიაკომპანიაში დასაქმებულმა ბორტგამცილებლებმა ა.ა.-მ და ტ.ჯ.-მა მათი შრომითი უფლებების დასაცავად დახმარება პროფკავშირებს სთხოვეს.

განმცხადებლებმა აღნიშნეს, რომ  ისინი უვადოდ იყვნენ დასაქმებულები  ავიაკომპანიაში შპს ,,მაივეი ეარლაინს კო ლტდ“, „საჰაერო ხომალდის ბორტგამცილებლის“ თანამდებობაზე. ავიაკომპანიას მათ მიმართ დაუგროვდა სახელფასო დავალიანება, კერძოდ: ა.ა.-ს მიმართ 10 000 აშშ დოლარის, ხოლო ტ.ჯ.-ის  მიმართ 13 000 აშშ დოლარის  ექვივალენტი ლარში. ამასთან,  ავიაკომპანიამ 2021 წლის 20 ოქტომბერს ელ-ფოსტის საშუალებით გაუგზავნა  2021 წლის პირველი ოქტომბრის N19  ბრძანება უვადო შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შესახებ. გაგზავნილ წერილში გათავისუფლების საფუძველი მითითებული არ იყო. ამავე ბრძანებით განისაზღვრა 2021 წლის გამოუყენებელი 24 სამუშაო დღის ფასიანი შვებულებისა და კანონით დადგენილი ერთი თვის ხელფასის ანაზღაურება.

საქმის დეტალების გაცნობისა და ინფორმაციის მოთხოვნის საფუძველზე, მომზადდა სარჩელი და 2021 წლის 15 ნოემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს წარედგინა. მოსარჩელეთა ინტერესებს პროფკავშირების გაერთიანების იურისტი სერგო მახარაძე იცავდა. ასევე, პროცესში აქტიურად იყო ჩართული მომსახურების სფეროს, კომუნალური და ბანკების მუშაკთა პროფესიული კავშირი.

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, სარჩელი სრულად დაკმაყოფილდა და ავიაკომპანიას შპს ,,მაივეი ეარლაინს კო ლტდ“ დაეკისრა:

  • ბათილად იქნეს ცნობილი 2021 წლის 1 ოქტომბრის №19 ბრძანების 1 პუნქტის ის ნაწილი, რომელიც შეეხება მოსარჩელეებთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტას და სამსახურიდან გათავისუფლებას – მისი გამოცემის მომენტიდან;
  • დაევალა მოპასუხეს მოსარჩელეთა  საჰაერო ხომალდის ბორტგამცილებლის თანამდებობებზე აღდგენა;
  • მოპასუხე შპს „მაივეი ეარლაინს კო ლტდს“ მოსარჩელე ა.ა.-სა და ტ.ჯ.-ის სასარგებლოდ იძულებითი განაცდურის ანაზღაურების სახით დაეკისრა დაუბეგრავი – 1000 აშშ დოლარის ექვივალენტის  ლარში ინდივიდუალურად გადახდა შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის თარიღიდან – 2021 წლის 1 ოქტომბრიდან, შრომითი ურთიერთობის ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ მოპასუხის გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის თაობაზე სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების აღსრულებამდე;
  • მოპასუხე შპს „მაივეი ეარლაინს კო ლტდს“:

    ა) მოსარჩელე: ა.ა.-ს სასარგებლოდ დაეკისრა სახელფასო დავალიანების, ჯამში – 10 თვის სახელფასო ანაზღაურების – 10 000 აშშ დოლარის ექვივალენტის ლარში გადახდა და 2021 წლის გამოუყენებელი 24 დღის ფასიანი შვებულების დღეების ანაზღაურება – 1000 აშშ დოლარის ექვივალენტის ლარში გადახდა;

    ბ) მოსარჩელე ტ.ჯ.-ის სასარგებლოდ დაეკისრა: სახელფასო დავალიანების, ჯამში – 13 000 აშშ დოლარის ექვივალენტის ლარში გადახდა და 2021 წლის გამოუყენებელი 24 დღის ფასიანი შვებულების დღეების ანაზღაურება – 1000 აშშ დოლარის ექვივალენტის ლარში გადახდა.