პანდემიის გავლენა შრომის ბაზარზე და დასაქმებულთა მდგომარეობაზე