პროფკავშირებმა თბილისის მეტროს სასამართლო დავა სააპელაციო ინსტანციაშიც მოუგო

სამსახურიდან უკანონოდ გათავისუფლებული ი.ძ და ა.ლ სააპელაციო სასამართლომაც გაამართლა.

მეორე ინსტანციის სასამართლომ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება დასაქმებულების სამსახურიდან გათავისუფლების ბათილად ცნობის თაობაზე, ძალაში დატოვა. შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას დასაქმებულების სასარგებლოდ სამსახურში აღდგენის შეუძლებლობის გამო 3000-3000 ლარის ოდენობით კომპენსაციის გადახდა დაეკისრა. გარდა ამისა, დამსაქმებელს დაევლა იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება გათავისუფლების დღიდან გადაწყვეტილების აღსრულებამდე.  აგრეთვე, სასამართლოს გადაწყვეტილებით კომპანიას გამოუყენებელი შვებულებისა და მიუღებელი შემოსავლის სახით მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოს შესრულების გამო, მხარეთა შორის შეთანხმებული ყოველთვიური კომპენსაციის ანაზღაურებაც მოუწევს. ეს ყოველივე ორივე მოსარჩელის მიმართ დღეის მდგომარეობით ჯამურად  30 564 ლარს შეადგენს. თანხის ოდენობა გაიზრდება სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებამდე.

ელ. მონტიორის მოვალეობების შემსრულებელი დასაქმებულები 25 და 18 წელი მეტროს გვირაბში დღისა და ღამის ცვლებში მუშაობდნენ. ამ ხნის განმავლობაში ორივე მათგანი მათზე დაკისრებულ მძიმე სამუშაოს ყოველთვის პირნათლად ასრულებდნენ.

ა.ლ.-ის და ი.ძ-ის გათავისუფლების საფუძვლად დამსაქმებელი  შესასრულებელი სამუშაოს მიმართ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეუსაბამობას მიუთითებდა. საქმის განხილვისას მოსარჩელეებმა სასამართლოს წარუდგინეს დამოუკიდებელი სასამართლო-სამედიცინო და ტექნიკური ექსპერტიზის დასკვნები, რომლებითაც დამსაქმებლის  მიერ დადგენილისგან განსხვავებული შედეგი გამოვლინდა.  კერძოდ, დამოუკიდებელმა სასამართლო-სამედიცინო და ტექნიკურმა ექსპერტიზებმა შესასრულებელი სამუშაოს მიმართ დასაქმებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა სათანადოდ მიიჩნია.

მოსარჩელეთა ინტერესებს პროფკავშირების გაერთიანების იურისტი თამილა გაბაიძე და მეტროპოლიტენის მუშაკთა პროფესიული კავშირი იცავს.