კიდევ ერთი წარმატებით დასრულებული სასამართლო პროცესი

ბიუბიუს(შპს ჩირინას) ზეგანაკევეთურად ნამუშევარი საათების და განაცდურის ანაზღაურება, ასევე სამსახურში აღდგენა დაევალა.

https://www.facebook.com/GtucYouth/videos/506969726828963/