კიდევ ერთი წარმატება საწარმო აზოტის საქმეზე

საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების კიდევ ერთი წარმატება საწარმო აზოტის 56 მოსარჩელესთან დაკავშირებით:

სააპელაციო სასამართლოში მოსარჩელეთა სასარგებლოდ მოგებული პროცესის შემდეგ, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურიდიული დეპარტამენტის იურისტმა თამარ სურმავამ, რომელიც მოსარჩელეთა ადვოკატირებას ანხორციელებს, სასამართლოში შეიტანა შუამდგომლობა, სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივ ნაწილობრივ აღსრულებასთან დაკავშირებით, რაც კომპანიის მიერ მოსარჩელეებისთვის 3 თვის შრომის ანაზღაურების დაუყოვნებლივ გაცემას ითვალისწინებს.

ადვოკატს უკვე ჩაბარდა სააღმსრულებლო ფურცელი. მას შემდეგ, რაც სააღმსრულებლო ფურცელი და მოსარჩელეთა საბანკო რეკვიზიტები წარდგენილი იქნება აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, კომპანია ვალდებული იქნება 7 დღის განმავლობაში ჩაურიცხოს მოსარჩელეებს 3 თვის შრომის ანაზღაურება.