თანასწორუფლებიანობის უზრუნველყოფა შრომით ურთიერთობებში და გენდერული დისკრიმინაცია - ივლისის თვის საინფორმაციო ბიულეტინი