“საქართველოს ბანკის” მიერ სამსახურიდან გათავისუფლებული 4 შვილის დედა პროფკავშირის დახმარებით თანამდებობაზე აღდგება, ასევე, განაცდურს და გამოუყენებელ საშვებულებო ანაზღაურებას მიიღებს

უზენაესი სასამართლოს გადაყვეტილებით, თ.მ-ს საკასასაციო საჩივარი საქართველოს ბანკის მიმართ  ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა.

გადაწყვეტილების თანახმად, “საქართველოს ბანკის” მიერ ,,დეკრეტული შვებულების პერიოდში“ გამოცემული ბრძანება მოსარჩელის სშკ-ის 37.1. მუხლის (ამჟამად 47.1. მუხლი) ,,ა“ პუნქტის საფუძველზე ,,რეორგანიზაციის“ მოტივით სამსახურიდან გათავისუფლების თაობაზე, ბათილად იქნა ცნობილი. დამსაქმებელს დაევალა მოსარჩელის მოლარე ოპერატორის (ტოლფასი თანამდებობა) თანამდებობაზე აღდგენა და იძულებითი განაცდურის გადახდა 2018 წლის 17 აპრილიდან სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების აღსრულებამდე. ასევე, გამოუყენებელი საშვებულებო თანხის ანაზღაურება და საშვებულებო ანაზღაურების დაყოვნების ყოველი კალენდარული დღისთვის თანხის – 0.07% გადახდა.

თ.მ “საქართველოს ბანკში” 2007 წლიდან სხვადასხვა პოზიციაზე მუშაობდა. იგი სამსახურეობრივ მოვალეობებს ჯეროვნად, კვალიფიციურად და კეთილსინდისიერად ასრულებდა. ამასთან, მოსარჩელე 4 შვილის დედაა. მიუხედავად იმისა, რომ მას მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება ჰქონდა, დეკრეტული შვებულების პერიოდში, სამსახურიდან შრომის კოდექსის 37.1.-ე მუხლის „ა“ პუნქტის საფუძველზე მოსალოდნელი გათავისუფლების შესახებ შეტყობინება მიიღო. ყველაფერთან ერთად, თ.მ „საქართველოს ბანკმა” ისე გაათავისუფლა სამსახურიდან, რომ მისთვის არ აუნაზღაურებია 2018 წლის გამოუყენებელი ფასიანი 24 დღის საშვებულებო თანხა, რაც  ჯამში 30 000 ლარამდეა.

სასამართლოს განხილვისას დადგინდა, რომ „საქართველოს ბანკს“ რეორგანიზაციის ფარგლებში განთავისუფლებული 9 პირი კვლავ დაუსაქმებია სხვადასხვა თანამდებობაზე, ხოლო მოლარე ოპერატორის თანამდებობა ვაკანტური იყო, როგორც მოსარჩელის გათავისუფლების დღისთვის, ასევე, სასამართლო განხილვის დროსაც.

ამასთან, უზენაესმა სასამართლომ სრულად გაიზიარა კასატორის თ.მ-ს პოზიცია სააპელაციო სამართლწარმოების ეტაპზე შემოსავლების შესახებ ინფორმაციის გამოთხოვის და ამ ინფორმაციის საფუძველზე სასამართლოს მიერ განაცდურის კორექტირების დაუშვებლობასთან დაკავშირებით.

დასაქმებულის ინტერესებს სასამართლოში პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურისტი – სერგო მახარაძე იცავდა, ხოლო პროცესში აქტიურად ჩართული იყო მომსახურების სფეროს, კომუნალური და ბანკების მუშაკთა პროფესიული კავშირი.