"საქართველოს ბანკის" მიერ სამსახურიდან გათავისუფლებული 4 შვილის დედა პროფკავშირის დახმარებით თანამდებობაზე აღდგება, ასევე, განაცდურს და გამოუყენებელ საშვებულებო ანაზღაურებას მიიღებს