გამოსაცდელ ვადაში გათავისუფლებულ დასაქმებულს კომპანია კომპენსაციას გადაუხდის