გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მხარი დაუჭირა შრომის სფეროს მომავლის შესახებ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ასწლეულის დეკლარაციას

რეზოლუცია უზრუნველყოფს პირობებს, რათა გაეროს ორგანოთა  სისტემამ იხელმძღვანელოს ადამიანზე ორიენტირებული მიდგომით შრომის სფეროს მომავლის ჩამოყალიბებაში.

ნიუ-იორკი (შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ახალი ამბები). გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ასახავს შრომის სფეროს მომავლის შესახებ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ასწლეულის დეკლარაციის მხარდაჭერას და შეიცავს მოწოდებას გაეროს ორგანოებისადმი, რათა მათ გამოიყენონ თავიანთ საქმიანობაში დეკლარაციაში მოცემული პროგრამული წინადადებები.

რეზოლუციაში მოცემულია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციისა და მისი სამმხრივი მონაწილეების ისტორიული როლი სოციალური სამართლიანობის უზრუნველყოფის საქმეში და ხაზგასმულია ადამიანზე ორიენტირებული მიდგომით ხელმძღვანელობის საჭიროება შრომის სფეროს მომავლის ჩამოყალიბებისადმი. მასში ასახულია დეკლარაციაში ჩამოყალიბებული დებულების მხარდაჭერა იმასთან დაკავშირებით, რომ „სრულფასოვანი და პროდუცტიული დასაქმება და ყველასთვის ღირსეული შრომა მდგრადი განვითარების საკვანძო ფაქტორებია და ამიტომ ისინი უნდა გახდეს ეროვნული პოლიტიკისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის უმთავრესი ამოცანა. რეზოლუცია წარადგინეს გაეროში ბელგიისა და იამაიკის მუდმივმა წარმომადგენლობებმა, რომლებიც არაფორმალური „ღირსეული შრომის მეგობრების არაფორმალური ჯგუფის“ თანათავმჯდომარეები არიან.

გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციაში გაეროს ყველა დანაყოფი-პროგრამები, სპეციალიზებული სააგენტოები, ფონდები და საფინანსო ინსტიტუტები-იღებენ შეთავაზებას განიხილონ დეკლარაციის დებულებების დანერგვის გზები მათ საქმიანობაში დამსაქმებლებისა და დასაქმებულების წარმომადგენლებთან კონსულტაციების საფუძველზე. ეს, პირველ რიგში, შეეხება გაეროს ჩარჩო პროგრამებს მდგრადი განვითარების სფეროში თანამშრომლობასთან დაკავშირებით (რომელიც ადრე ცნობილი იყო როგორც იუნდაფი), რომლებიც წარმოადგენენ ქვეყნის დონეზე გაეროს საქმიანობის დაგეგმვის ძირითად ინსტრუმენტს.
პოლიტიკური რეკომენდაციების რიცხვს მიეკუთვნება ადამიანების მიერ უპირატესობებით სარგებლობის შესაძლებლობების გაფართოება, რომლებიც უზრუნველყოფენ შრომის სფეროში ცვლილებებს, შრომის ბაზრის ინსტიტუტების გაძლიერებას ყველა დასაქმებულისთვის ადეკვატური დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით, ყოვლისმომცველ და მდგრად ეკონომიკურ ზრდას, სრულ და ნაყოფიერ დასაქმებასა და ყველასთვის ღირსეული შრომის ხელშეწყობას.

გაეროს გენერალური ასამბლეა ასევე სთავაზობს გაეროს გენერალურ მდივანს ანტონიო გუტერიშს გაითვალისწინოს ასწლეულის დეკლარაცია შესაბამისი ანგარიშებისა და მოხსენების განხილვისას.

იმის გათვალისწინებით, რომ შრომის სფეროს მომავლის ფორმირებასთან დაკავშირებული საკითხები იძენს უფრო მეტ მნიშვნელობას, აღნიშნული ხელს შეუწყობს გაეროს დაწესებულებათა სისტემის მიერ ადამიანზე ორიენტირებული მომავლის მიდგომის ფორმირების ხელშეწყობას.

ამ რეზოლუციის დამტკიცება ხელს შეუწყობს მრავალმხრივი თანამშრომლობის შემდგომ გაძლიერებას, სოციალური დიალოგისა და საერთაშორისო შრომის ნორმების როლის განმტკიცებას“-განაცხადა გაეროში იამაიკის მუდმივმა წარმომადგენელმა კერტნი რეტრეიმა.

გაეროს გენერალური ასამბლეის მიღებას მიესალმა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორი გაი რაიდერი. „გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, -აღნიშნა მან-არის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ შესრულებული სამუშაოს მიმართ პატივისცემა, იმის მტკიცება, რომ გაეროს სისტემა აღიარებს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მანდატის აქტუალობას და სასიცოცხლო მნიშვნელობას დღეს ისევე, როგორც ასი წლის წინ. რეზოლუცია მოუწოდებს გაეროს ყველა წევრ სახელმწიფოს და გაეროს დაწესებულებებს, რათა მათ განახორციელონ დეკლარაციაში მოცემული პრინციპები. ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯია შრომის სფეროს მომავლის ადამიანზე ორიენტირებული მიდგომის პრიორიტეტულობის მისაღწევად, რათა განხორციელდეს ადამიანებში, ინსტიტუტებში, სრული და პროდუქტიული დასაქმების მდგრად ზრდაში ინვესტირება და ყველასთვის ღირსეული შრომის უზრუნველყოფა“.

ასწლეულის დეკლარაცია მიღებულ იქნა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი-სახელმწიფოების მიერ ამა წლის ივნისში  ყოველწლიური შრომის საერთაშორისო  კონფერენციის დროს და წარმოადგენს მოქმედებების გეგმას, რომლითაც შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია იხელმძღვანელებს მის შემდგომ საქმიანობაში.