პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურმა „ევოლუშენ გეიმინგს“ დასაქმებულისთვის ინფორმაციის გადაცემა დაავალა – რა მნიშვნელობა აქვს აღნიშნული ინფორმაციის ფლობას

ხშირად, დამსაქმებლები ერთპიროვნულად შეიმუშავებენ დასაქმებულთა უფლებების შემზღუდავ დოკუმენტებს, რომლებზეც შრომით ხელშეკრულებაში მითითებულია, რომ ხელშეკრულების ნაწილია, თუმცა ხელშეკრულებას არ ერთვის. ამის გამო დასაქმებულები ვერ ახერხებენ იმის გაგებას, კონკრეტულ საკითხზე, მაგალითად, სამუშაო ადგილზე ვიდეო მონიტორინგის დროს რა უფლება-მოვალეობები აქვთ ან რა მოცულობით, რომელი ტექნიკური შესაძლებლობების მქონე აპარატურით მიმდინარეობს ჩაწერა და ა.შ.

2023 წლის 06 თებერვალს თამარ ანსიანმა, რომელიც დასაქმებულია შპს ევოლუშენ ჯორჯიაში თამაშის წარმდგენის პოზიციაზე და ამავდროულად, ამ კომპანიაში დაფუძნებული პროფკავშირის „ევო-კავშირის“ კომიტეტის წევრია, განცხადებით მიმართა შპს ევოლუშენ ჯორჯიას, რომ კომპანიის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის, სამუშაო ადგილზე ვიდეო მონიტორინგის განხორციელებისა და ვიდეო მონიტორინგით შეგროვებული პერსონალური მონაცემების შენახვის წესების შესახებ დოკუმენტაცია ელ. ფოსტით გადაეცათ.

შრომითი ხელშეკრულების მიხედვით, კომპანიის მიერ შემუშავებული შიდა პოლიტიკის დოკუმენტები შრომითი ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილია. ამ პირობიდან გამომდინარე, კომპანიის ნებისმიერი შიდა პოლიტიკის დოკუმენტი გახდა პერსონალური მონაცემის შემცველი დოკუმენტი, რადგან ის შრომითი ხელშეკრულების ნაწილია, შრომითი ხელშეკრულება კი, თავის მხრივ, შეიცავს პერსონალურ მონაცემებს.

შპს ევოლუშენ ჯორჯიამ პასუხად თამარს საკუთარი პორტალის მხოლოდ ბმული გამოუგზავნა, რომელზეც თითქოსდა შეიძლებოდა ყველა დოკუმენტის მოძიება, თუმცა პორტალის კომპლექსურობის გამო ეს შეუძლებელი აღმოჩნდა.

მოთხოვნილი დოკუმენტაცია თამარს ესაჭიროებოდა როგორც საკუთარი, ისე პროფკავშირის წევრი სხვა დასაქმებულების ინტერესების დასაცავად. ამიტომ, მან პროფკავშირების დახმარებით საჩივრით მიმართა სსიპ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს. სამსახურმა 31 მაისს მიიღო გადაწყვეტილება, გაიზიარა დასაქმებულის პოზიცია და შპს ევოლუშენ ჯორჯიას დაავალა, გადასცეს მოთხოვნილი დოკუმენტაცია დასაქმებულისთვის ხელმისაწვდომი ფორმით.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანია რამდენიმე ფაქტორის გამო:

  • ამ საკითხებზე ინფორმაციის უქონლობა ართულებს დავის დროს ვიდეო ჩანაწერების მოპოვებას. დამსაქმებელმა შესაძლოა, დროის გასვლის გამო გაანადგუროს ჩანაწერი ან მიუთითოს, რომ ვიდეო კამერას არ გააჩნია ხმის ჩაწერის ფუნქცია მიუხედავად იმისა, რომ სინამდვილეში აქვს. ვიდეო ჩანაწერებით ან ჩაწერილი ხმით კი შესაძლებელი იყოს მნიშვნელოვანი ფაქტობრივი გარემოებების დადგენა. მტკიცებულების არარსებობის პირობებში შესაძლებელია, დამსაქმებელმა თავი აარიდოს პასუხისმგებლობას;
  • დამსაქმებლის მიერ შემუშავებული შიდა პოლიტიკის დოკუმენტები, რომლებიც პერსონალური მონაცემების შემცველი შრომითი ხელშეკრულების ნაწილია, პერსონალური მონაცემების შემცველ დოკუმენტად შეფასდა. აღნიშნული იძლევა შესაძლებლობას, რომ თუ დამსაქმებელი უარს გეტყვით შიდა პოლიტიკის დოკუმენტების გაცემაზე იმ მიზეზით, რომ ის არ შეიცავს თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, მიმართოთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს და ამ გზით მოიპოვოთ სასურველი დოკუმენტაცია.

თამარ ანსიანის ინტერესებს პროფკავშირების გაერთიანების იურისტი თამილა გაბაიძე იცავს.