საქართველოს რკინიგზას ორი არასწრულწლოვნის სასარგებლოდ მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურება დაეკისრა