საქართველოს რკინიგზას ორი არასწრულწლოვნის სასარგებლოდ მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურება დაეკისრა

2020 წლის 20 მარტს, სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს, მოძრავი მატარებლის (როგორც მომეტებული საფრთხის წყაროს) ვაგონში გაჩნდა ხანძარი, რამაც ,,იზოთერმული ვაგონების მექანიკოსის“ ზ.რ-ს გარდაცვალება გამოიწვია. მამაკაცს 2 არასრულწლოვანი შვილი დარჩა.

მარჩენალდაკარგული არასრუწლოვნები იმედოვნებდნენ, რომ საქართველოს რკინიგზა, გამოიჩენდა გონიერებას და მარჩენლის გარდაცვალების გამო მათ შესაბამის მატერიალურ დახმარებას გაუწევდა, თუმცა, უშედეგოდ.

მოსარჩელეებმა პროფკავშირების დახმარებით სასამართლოს მიმართეს. საქმის წარმოებისას არაერთ მვნიშვნელოვან გარემოებაზე, საქართველოსა და ევროპული სასამართლოს პრეცედენტულ გადაწყვეტილებებზე გაკეთდა მითითებები.

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2023 წლის 29 მაისის გადაწყვეტილებით, ორი არასრულწლოვნის სარჩელი მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურების თაობაზე ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა. საქართველოს რკინიგზას მოსარჩელეთათვის სრულწლოვანების ასაკის მიღწევამდე სარჩოს გადახდის, ასევე ოჯახის წევრების გარდაცვალების გამო მიყენებული მორალური ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება  დაეკისრა.

თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების ჩაბარების შემდეგ, მოსარჩელეები სააპელაციო სასამართლოში განაგრძობენ დავას იმ ნაწილში, რა ნაწილშიც სარჩელი სრულად არ დაკმაყოფილდა.

დაზარალებულთა ინტერესებს საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურისტი – სერგო მახარაძე იცავს, ხოლო პროცესში აქტიურად არის ჩართული რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირი.