მიმართვის ტექტსი

saqarTvelos parlamentis Tavmjdomares

baton daviT baqraZes


 

saqarTvelos premier-ministrs

baton nikoloz gilaurs


 

msoflio ekonomikuri ukusvlis axali talRis SeCerebas cdilobs. amerikis SeerTebuli Statebi da evrokavSiri ekonomikis stimulirebis axali RonisZiebebis ganxorcielebas apirebs.  krizisi dasrulebuli ara aris da misi recidivebi msoflios kidev mravali wlis ganmavlobaSi Seaxsenebs Tavs. krizisis aspeqtebis Sefasebisas ekonomikis eqspertebi sxvadasxva mizezs asaxeleben, Tumca yvela Tanxmdeba imaze, rom umTavresi rac am mware gakveTilma msoflios aswavla, martivi winadadebiT SeiZleba gamoiTqvas: ekonomikuri zrda, Tu is arasamarTliani, safrTxes uqmnis qveynebis mdgrad ganviTarebas.

yvela krizisi adre Tu gvian sruldeba, Tumca pasuxi umniSvnelovanes kiTxvaze – “Tu vin zRo ZiriTadi zarali da vin miiRo umTavresi dartyma sakuTar Tavze”, ucvlelia – mSromelma mosaxleobam.

bolo periodSi xelisuflebis warmomadgenlebis optimisturi gancxadebebi mTliani Sida produqtis zrdis Sesaxeb, saqarTvelos profkavSirebSi iseve rogorc qveynis mosaxleobis absolutur umravlesobaSi, erTi da igive gancdas iwvevs. adamianebisTvis gaugebaria Tu ramdenadaa gaTvaliswinebuli maTi interesebi Seqmnili dovlaTis ganawilebaSi, ratom ar aisaxeba gamocxadebuli ekonomikuri gaumjobeseba maTi ojaxebis keTildReobaze, ratom ar xdeba ganaTleba da jandacva metad xelmisawvdomi maTTvis da maTi SvilebisaTvis.

samwuxarod, iseve rogorc krizisamde, krizisis pirobebSic, kazinos tipis ekonomikuri Teoriebi saqarTvelos ekonomikis mesveurTa Soris popularobas ar kargavs. dasaqmebuli mosaxleobis did nawils cxovreba kvlav valisa da Semosavlebis winswrebiT xarjvis pirobebSi uwevs, rac sabanko-safinanso sferos mier kabalurTan miaxloebuli pirobebis    dadgeniTaa gamowveuli.

xelisufleba saSualo klasis xarjze mdidrebis uflebebis dacvas agrZelebs. samomxmareblo fasebis matebis indeqsisa da inflaciis gaTvaliswinebiT xelfasebis zrda,   dasaqmebulTa umravlesobisaTvis, kvlav ocnebad rCeba. am mimarTulebiT civilizebuli samyaros  mier SemuSavebuli da Cveni qveynis mier sakanonmdeblo doneze gaziarebuli koleqtiuri molaparakebis uflebisa da profesiuli kavSirebis efeqturad funqcionirebis meqanizmebis gamoyeneba, kvlavac ar SeiZleba CaiTvalos usafrTxo saqmianobad. qveyanaSi grZeldeba profkavSiris aqtiuri wevrebis daSineba, samsaxuridan usamarTlo daTxovna da profkavSirebze zewola.

samarTlianoba unda gaxdes is kompasi, romliTac unda ixelmZRvanelos qveynis mTavrobam rogorc krizisis dasaZlevad, aseve normalur viTarebaSi funqcionirebisas. dasaqmebul adamianebs yvelaze ukeT SeuZliaT gaacnobieron mZime arCevanis aucilebloba, Tu maT daarwmuneben rom qveyanaSi ziansa da tkivils yvela Tanabrad inawilebs. mTavroba arCevans ar unda akeTebdes biznesmenebis warmatebasa da moqalaqeTa socialuri moTxovnilebebis dakmayofilebas Soris. finansur-ekonomikuri da socialuri stabiluroba harmoniulad unda viTardebodes. winaaRmdeg SemTxvevaSi qveynis stabiluroba SeiZleba kiTxvis niSnis qveS dadges.   

mdgradi ganviTarebis saSualo da grZelvadiani makroekonomikuri politikisa da strategiis farglebSi, aucilebelia gadaxedil iqnas da ganisazRvros socialuri dacvis minimaluri standartebi, raTa meti yuradReba daeTmos siRaribis zRvars miRma da masTan axlo myof adamianebs.  umniSvnelovanes sakiTxad unda iqces socialuri dialogis, rogorc siRaribis daZlevisa da mosaxleobis realuri Semosavlebis zrdis efeqturi instrumentis damkvidrebis da ganviTarebis xelSewyoba. socialuri dialogi aseve mniSvnelovan meqanizmad unda iqces krizisis pirobebSi aucilebeli restruqturizaciis gatarebisas farTo konsensusis misaRwevad, rac Seamcirebs da Seamsubuqebs uaryofiT socialur Sedegebs.

dasaqmebulebTan dialogi da maTi mosazrebebis gaTvaliswineba mniSvnelovnad Seamcirebda xangrZlivi  umuSevrobiT gamowveul Sromis bazris recesiis uaryofiT gavlenas ekonomikaze.DdasaqmebulTa janmrTelobis dacvasa da Sromis usafrTxoebaze zrunva, sawarmoo ubeduri SemTxvevvebis obieqturad gamokvleva da Sromisunarisa Tu marCenalis dakargvis gamo ojaxebisTvis miyenebuli zaralis kompensirebis samarTliani meqanizmebis kanoniT ganmtkiceba, kidev erTi efeqturi meqanizmi gaxdebeba rogorc Sromis bazris ganviTarebisaTvis, aseve siRaribesTan brZolis procesSi.

qveynis winaSe mdgar umwvaves politikur da ekonomikur gamowvevebis daZleva mxolod sazogadoebis realuri konsolidaciiT aris SesaZlebeli. konsolidacia, qveynisaTvis mniSvnelovani sakiTxebis gadawyvetaSi, sazogadoebis aqtiur CarTvas gulisxmobs. amasTan dakavSirebiT, saxelmwifos axali konstituciis proeqtis SemuSavebaSi profkavSirebis srulfasovnad monawileobis mniSvnelobis ignorireba, xelisuflebis mxridan kidev erT dakargul  SesaZleblobad SeiZleba ganvixiloT. Sedegad, SromiT da socialur sakiTxebTan mimarTebaSi dasaqmebuli mosaxleobis didi nawilis mosazrebam konstituciis proeqtSi asaxva ver hpova.

demokratizacia, qveynis instituciuri mowyoba, samoqalaqo sazogadoebis ganviTareba – im rigis sakiTxebia, romlebic qveyanas evropaSi da evroatlantikur sivrceSi integraciisaken uxsnis gzas. am kuTxiT mimdinare reformebi, ufro Sinaarsobrivi da mizanmimarTuli unda gaxdes. cvlilebebi Tvisobrivad da xarisxobrivad unda gvaaxloebdes evropis kavSirTan da Crdiloatlantikuri SeTanxmebis organizaciasTan, da is  ar unda iyos zedapiruli,  rac xSir SemTxvevaSi ukuSedegis momcemia, iwvevs ra farTo sazogadoebis imedgacruebas da nihilizms.   

2010 wlis 2 oqtombers, Sromis dRis aRsaniSnavad Sekrebili saqarTvelos  profesiuli kavSirebis wevrebi, dasaqmebulebi,  kvlav mogiwodebT dasaqmebisa da Sromis sferoSi ufro gonivruli, dadebiT Sedegebze orientirebuli nabijebis gadadgmisaken, profesiul kavSirebTan socialuri dialogis gaaqtiurebisa da TanamSromlobisaken. am mimarTulebiT konkretuli nabijebis gadasadgmelad kidev erTxel mogiwodebT, rom mxari dauWiroT saqarTvelos profesiuli kavSirebis winadadebas yoveli wlis oqtombris Tvis pirveli SabaTi, saqarTveloSi dawesdes Sromis dRed. xelisuflebis aseTi gadawyvetileba iqneboda pativiscemisa da dafasebis gamoxatuleba dasaqmebuli, mSromeli adamianebis mimarT, romlebzec dgas qveynis ekonomikuri siZliere da Tavdacvisunarianoba.   


 


 

pativiscemiT,

“Sromis dRis” aqciis monawileTa saxeliT


 

saqarTvelos profesiuli kavSirebis

gaerTianebis Tavmjdomare


 


irakli petriaSvili                                        

Tbilisi, 02.10.2010