“ქალთა შრომითი უფლებები” საინფორმაციო ბიულეტენი, ივლისი 2016