უმუშევრობის კომპენსაცია - პროფკავშირების ინიციატივა