“კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ 2016 წლის 01 თებერვალიდან ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI)-ის პროგრამის “კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG) ფარგლებში დაიწყო 18 თვიანი პროექტის ,,მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ქალთა შრომითი უფლებების უზრუნველსაყოფად” განხორციელება, რომლის მიზანია ქალებისთვის შრომით დავებზე მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ქალებისთვის იურიდიული დახმარების მიღება შესაძლებელი იქნება გაერთიანების სათაო ოფისში თბილისში და გაერთიანების ბათუმის ოფისში. ორგანიზაცია პროექტის ფარგლებში აწარმოებს სტრატეგიული სამართალწარმოებას ისეთ საკითხებზე, როგორცაა: წინასახელშეკრულებო ეტაპზე სქესის ნიშნით დისკრიმინაცია; ფეხმძიმობის და დეკრეტული შვებულების დროს შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტა; დეკრეტული შვებულებით სარგებლობის შემდგომ დასაქმებულის სამსახურის შენარჩუნება; ქალისა და მამაკაცის მიერ გაწეული თანაბარი შრომისთვის არათანაბარი ანაზღაურება; ქალისა და მამაკაცის თანაბარ შესაძლებლობები კარიერული წინსვლაში; სამუშაო ადგილებზე სექსუალური შევიწროება და სხვა საკითხები, რომელიც უკავშირდება ქალთა შრომით უფლებებს.
შრომით უფლებებზე ქალთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით ჩატარდება 10 ტრენინგი თბილისსა და რეგიონებში, კერძოდ, ორი ტრენინგი ჩატარდება თბილისში დანარჩენი რვა შემდეგ ქალაქებში: ბათუმი, ქუთაისი, ზუგდიდი, გორი, რუსთავი, თელავი, ხაშური, ახალციხე. ტრენინგების თემატიკა იქნება: 1. დედობის უფლება და ოჯახური ვალდებულებები; 2. გენდერული ნიშნით დისკრიმინაცია როგორც წინასახელშეკრულებო ეტაპზე, ასევე სახელშეკრულებო ურთიერთობაში 3. ქალთა შრომითი უფლებების დაცვის საერთაშორისო სტანდარტები და მექანიზმები.

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით გამოვლენილ პრობლემებზე შეიმუშავებს რეკომენდაციებს კანონმდებლობისა და პრაქტიკის გაუმჯობესებისათვის და ლობირებას გაუწევს მას შესაბამის უფლებამოსილ ორგანოებთან.Georgian_Horizontal_RGB_600