ქვეყანაში შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 175 ლარია