შპს „საქართველოს ფოსტა“ – ადგილი, სადაც ირღვევა ადამიანის უფლებები

სტატიის ავტორი: დავით არაბიძე

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საქართველოს ფოსტა“ სახელმწიფო კომპანიაა, მისმა გენერალურმა დირექტორმა ლევან ჩიკვაიძემ, სახელმწიფო კომპანიაში მისვლის დღიდან  უარი განაცხადა პროფკავშირთან, დასაქმებულებთან სოციალურ დიალოგზე, სოციალურ პარტნიორობაზე და ერთ  დღეს “საქართველოს ფოსტის“  გაერთიანებულ პროფკავშირის კომიტეტს ოფისში შესასვლელი კარები კედლით ამოუშენა, ჩამოართვა სამუშაო ოფისი და გაუუქმა მთავარ ოფისში შესასვლელი საშვი. აქვე აღსანიშნავია, რომ ლევან ჩიკვაიძის „საქართველოს ფოსტაში“ მოსვლის დღიდან, ამ შპს-ს საქმეები სულ  უკან მიდის.  მისი ინიციატივით ათეულობით დასაქმებული უსამართლოდ იქნა გაშვებული სამსახურიდან. მაგრამ რასაც ის ნამდვილად არ მოელოდა იყო ის, რომ ყოფილი დასაქმებულები მის უკანონობას მორჩილად არ შეხვდნენ და სასამართლოს მიმართეს. ამაში დიდი წვლილი მიუძღვის შპს-ს პირველად პროფკავშირის ორგანიზაციას და საქართველოს კავშირგაბმულობის მუშაკთა პროფკავშირს. „საქართველოს ფოსტიდან“ უკანონოდ დათხოვნილმა 50 დასაქმებულმა შეძლო სასამართლოს წესით თავისი უფლებების დაცვა, მაგრამ რა დაუჯდა სახელმწიფოს „საქართველოს ფოსტის“ გენერალური დირექტორის ეს მართლსაწინააღმდეგო ქმედება, მხოლოდ კომპენსაციის სახით ამ ადამიანებზე სახელმწიფო 1 283 000 ლარი გადაიხადა, რასაც დაემატა 145 000 ლარი სახელმწიფო ბაჟი  და  გენერალური დირექტორი, რომელიც თავად უნდა ყოფილიყო სახელმწიფო ინტერესების დამცველი თავად აღმოჩნდა სახელმწიფოს დამაზარალებელი.

თუ როგორ ესმის ბატონ ლევან ჩიკვაიძეს  „კარგი მენეჯერობა,“ ცხადად ჩანს ქალბატონ ნუნუ ჯიბლაძის განცხადებაში, რომელიც მან გაუგზავნა შპს „საქართველოს ფოსტის“ გენერალურ დირექტორს ლევან ჩიკვაიძეს, საქართველოს სახალხო დამცველს ნინო ლომჯარიას და საქართველოს კავშირგაბმულობის მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარეს სულიკო მაშიას. ამონარიდები განცხადებიდან: „ორჯერ 2014 და 2016 წლებში გამათავისუფლეთ სამუშაოდან. ორჯერვე სასამართლოს სამივე ინსტანციებმა გააუქმეს თქვენი ბრძანებები და აღმადგინეს“. „სამსახურში აღდგენის დღიდან, დღემდე მიუხედავად ჩემი თხოვნისა არავითარი დავალებები არ მეძლეოდა, რითაც მოკლებული ვიყავი საშუალებას შემესრულებინა ჩემზე დაკისრებული მოვალეობა. სამუშაოზე აღდგენამდე და მის შემდეგ რამდენჯერმე, თქვენი ადმინისტრაციის წევრებმა მირჩიეს ამეღო მხოლოდ ფულადი კომპენსაცია და უარი მეთქვა სამუშაოზე დაბრუნებაზე. მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩემი ხელზე ასაღები ხელფასი იყო მხოლოდ 100 ლარი, რაც გაცილებით ნაკლებია ელემენტარულ საარსებო მინიმუმზე.“

„რამდენიმე დღის წინ ჩამომართვით სამუშაო მაგიდა და სკამი. არ მქონია კომპიუტერი, არ მქონდა კონკრეტული საქმე, არ მოხდა ჩემი ჯანმრთელობის დაზღვევა.“ „ასეთი ქმედებები მიმართული იყო სპეციალურად ჩემს წინააღმდეგ, რომ მაიძულოთ სამუშაოდან წასვლა, რაც ჩემი მესამეჯერ სამუშაოდან გათავისუფლება იქნება.“ „საქართველოს ფოსტის“ ადმინისტრაციის მიერ ნუნუ ჯიბლაძეზე განხორციელებულია მიზანმიმართული ზეწოლა და დისკრიმინაცია, ასეთი მოქმედების გამო ნ. ჯიბლაძე შპს „საქართველოს ფოსტაში“ ვეღარ საქმიანობს.

საქართველოს კავშირგაბმულობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარემ სულიკო მაშიამ არა ერთხელ მიმართა სახელმწიფო ორგანოებს „საქართველოს ფოსტაში“ შექმნილ სავალალო ვითარების თაობაზე. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს დიმიტრი ქუმსიშვილს, ამონარიდი მიმართვიდან: „ჩვენს მიერ არაერთი წერილია გაგზავნილი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და სახელისუფლებო ორგანოებისადმი, „საქართველოს ფოსტის“ ადმინისტრაციის თვითნებობის, არაკომპეტენტურობის გამო, კომპანიაზე დიდი ოდენეობით ფინანსური, მილიონ ოთხასიათას ლარზე მეტი ზარალის მიყენების, დასაქმებულთა უფლებების დარღვევის შესახებ.

მიუხედავად ჩვენი, არაერთგზის წერილებისა სახელისუფლებო ორგანოების მიმართ, მათი მხრიდან შესაბამისი რეაგირების, კომპანიის დირექტორატის უკანონო და ბრალეული ქმედებების აღკვეთის, მდგომარეობის გამოსწორების ნაცვლად ჩვენი წერილები ეგზავნება ისევ კომპანიის დირექტორს განსახილეველად და რა თქმა უნდა რჩება ყოველგვარი რეაგირების გარეშე, ხოლო ფინანსური ზარალი ყოველდღიურად იზრდება.“ ასეთივე წერილი, შეხვედრის ინიციატივით გაეგზავნა სახელმწიფო ქონების ეროვნული საგენტოს თავმჯდომარეს ეკატერინე სისაურს. რა „პასუხიც“ გასცა მინისტრმა, იგივე „პასუხი“ იყო სააგენტოს თავმჯდომარის მხრიდან.

2018 წლის 21 მარტს საქართველოს კავშირგაბმულობის მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარემ სულიკო მაშიამ,  მიიღო წერილი საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტიდან, რომლიდანაც ცნობილი გახდა, რომ პროფკავშირის მიმართვის საფუძველზე „საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის მიერ ჩატარდა შპს „საქართველოს ფოსტის“ 2014-2016 წლების საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტი. შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსისი 2017 წლის 16 ოქტომბრის № 3190 მოხსენებითი ბარათით შპს „საქართველოს ფოსტის“ საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში წარედგინა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს.

შიდა აუდიტორული ანგარიშში აღწერილი დარღვევების, ხარვეზებისა და შეუსაბამობის პრევენციისა და თავიდან აცილების მიზნით შიდა აუდიტორული ანგარიში რეაგირებისათვის გადაიგზავნა სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში“.

კომპანიის მიერ საქონლის, მომსახურებისა და სამუშაოს შესყიდვების საქართველოს კანონმდებლობისა და სხვა სამართლებრივ აქტებთან შესაბამობის საკითხთან დაკავშირებით ანგარიშში ასახული შემთხვევების შესახებ ინფორმაცია შიდა აუდიტის დეპარტამენტის 2017 წლის 9 ნოემბერის № 16/7832 წერილით მიეწოდა სსიპ «სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს“.

შიდა აუდიტის ჯგუფის მიერ გაცემული რეკომენდაციების შესრულებისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარების მიზნით, შიდა აუდიტის დეპარტამენტის მიერ განხორციელებული შპს „საქართველოს ფოსტის“ საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტის ანგარიში შიდა აუდიტის დეპარტამენტის 2017 წლის 19 ოქტომბრის №16/7069 წერილით, რეაგირებისთვის გადაეგზავნა შპს „საქართველოს ფოსტას“.  შპს „საქართველოს ფოსტის“ მიერ წარმოდგენილია რეკომენდაციების შესრულების სამოქმედო გეგმა, სადაც ასახულია განხორციელებული ღონისძიებების, პასუხისმგებელი პირებისა და განხორციელების ვადების შესახებ ინფორმაცია. შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი ბეგლარ კაპანაძე.“

ასეთი პასუხი მოსალოდნელიც იყო, როგორც ჩანს ქაღალდების წრეზე ტრიალი საქმის კეთებად აღიქმება. ასე კი შპს „საქართველოს ფოსტაში“ არც არაფერი შეიცვლება, რადგან რეალური სასიკეთო ცლილებებისთვის საჭიროა სოციალური დიალოგი, სოციალური პარტნიორობა და დემოკრატიული უფლებების დაცვა, მაგრამ ეს ხომ უკვე პროფკავშირის აღიარებას ნიშნავს, მასთან კოლექტიური ხელშეკრულების დადებას, რასაც კატეგორიულად გაურბის გენერალური დირექტორი ლევან ჩიკვაიძე. წრე შეკრულია და რბოლა გრძელდება, თუმც ამ დროში შპს „საქართველოს ფოსტაში“ ადამიანის უფლებების დარღვევები გრძელდება, ხოლო სახელმწიფო კომპანია ზარალს-ზარალზე განიცდის.

უკვე ნათელია შპს „საქართველოს ფოსტას“ გენერალურ დირექტორს რატომ უწოდეს „კარგი მენეჯერი“,  იმედია დადგება ის დღეც , როდესაც ამ  “კარგ მენეჯერს“ მოუწევს კანონისთვის თვალის გასწორება.

სამეგრელოში ერთი კარგი ანდაზაა: „მწევარი კურდღელს მისდევს, რას მისდევს კურდღელი?!“ და თქვენ რას მისდევთ გენერალურო დირექტორო?