„Labourstart”-ისა და პროფკავშირების საერთაშორისო გლობალური სოლიდარობის სამდღიანი კონფერენცია - „პროფკავშირული ინტერნაციონალიზმი დღეს“