„გულისტანის“ ქარხნის მუშების უარი სამუშაოს შესრულებაზე სააპელაციო სასამართლომ კანონიერად მიიჩნია