პუბლიკაციები და კვლევები

პუბლიკაციები და კვლევები

Domestic Violence GEO

Domestic Violence – ENG – 

საშინაო შრომა საინფორმაციო ბიულეტინი

Impact of Covid-19 on Women’s rights_EN (3)       

 COVID-19 პანდემიის გავლენა ქალთა შრომით უფლებებზე_GEO (1)

Ways of formalization and protection of labour rights in the care economy

COVID-19 პანდემიის გავლენა ჯანდაცვის სექტორზე

ფორმალიზაციისა და შრომითი უფლებების დაცვის გზები ზრუნვის ეკონომიკაში

ციფრულ შრომით პლატფორმებზე დასაქმებულთა უფლებები

ინდივიდუალური შრომითი ურთიერთობა – საინფორმაციო ბიულეტენი

სამუშაო დრო – საინფორმაციო ბიულეტენი

Impact of the COVID-19 pandemic on the health sector

პანდემიის გავლენა შრომის ბაზარზე და დასაქმებულთა მდგომარეობაზე

ხელფასების სხვაობა გენდერული ნიშნთ საქართველოში 

ელექტრონული ბიულეტენი დაზარალებულ დასაქმებულთა სახელმწიფო დახმარების შესახებ

LABOR RIGHTS OF MIGRANT WORKERS FROM EASTERN PARTNERSHIP

შრომითი უფლებების აღსრულება ტექსტილისა და ვაჭრობის სფეროებში

სწრაფი კვების ობიექტებში დასაქმებულთა შრომის პირობების კვლევა

უმუშევრობის დაზღვევა ევროპაში და საქართველოს პერსპექტივა

საპენსიო რეფორმის განხორციელების მნიშვნელობა საქართველოში სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად

Abolition of Labour Inspection in Georgia

ციფრულ პლატფორმებზე დასაქმებულთა შრომითი უფლებები

ქალთა შრომითი უფლებები

სუპერმარკეტებში დასაქმებულთა მდგომარეობის გამოკვლევა

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ქალთა შრომითი უფლებების უზრუნველსაყოფად

სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის მონიტორინგი

მინიმალური ხელფასის პოლიტიკის შესაბამისობის შემოწმება საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისა და საერთაშორისო ვალდებულებების ჭრილში

პროფკავშირების ახალგაზრდული მოძრაობა – გააღვიძე აქტივიზმი (მინი წიგნი)

დისკრიმინაციის აკრძალვა და გენდერული თანასწორობა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე 2017 წელს შესასრულებელი დირექტივების მიხედვით

Trade Union Youth Movement in Georgia(brochure)

რეკომენდაციები  საჯარო სამსახურში  შრომითი ურთიერთობების მარეგულირებელი კანონმდებლობის   სრულყოფისთვის საჯარო სამსახურში  გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის პრევენციისა და ქალთა შრომითი უფლებების დაცვის უზრუნველსაყოფად

Impact of the Pandemic on the Labour Market and Employees Positions
თანასწორი, ძალადობისა და შევიწროებისგან თავისუფალი გარემო ღირსეული შრომის უზრუნველსაყოფად