პროფკავშირებმა თბილისის მეტროს სასამართლო დავა სააპელაციო ინსტანციაშიც მოუგო

სამსახურიდან უკანონოდ გათავისუფლებული ი.ძ და ა.ლ სააპელაციო სასამართლომაც გაამართლა. მეორე ინსტანციის სასამართლომ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება დასაქმებულების სამსახურიდან გათავისუფლების ბათილად ცნობის თაობაზე, ძალაში დატოვა. შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას დასაქმებულების სასარგებლოდ სამსახურში აღდგენის შეუძლებლობის გამო 3000-3000 ლარის ოდენობით კომპენსაციის გადახდა დაეკისრა. გარდა ამისა, დამსაქმებელს დაევლა იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება გათავისუფლების დღიდან გადაწყვეტილების აღსრულებამდე.  აგრეთვე, სასამართლოს გადაწყვეტილებით კომპანიას გამოუყენებელი […]