დამტკიცდა სამუშაო დროის აღრიცხვის წესი და სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმა

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2021 წლის 12 თებერვალის   №01-15/ნ ბრძანებით  დამტკიცდა  სამუშაო დროის აღრიცხვის წესი და სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმა, რომლის მიხედვითაც: სამუშაო დროის აღრიცხვის წესი განსაზღვრავს სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმის კომპონენტებს, შევსებისა და წარმოების პროცედურებს. სამუშაო დროის აღრიცხვის ფორმა არის დასაქმებულთა სამუშაო დროის (ნამუშევარი საათების) აღრიცხვის ყოველთვიური […]