საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების მიმართვა საქარტვეოს მთავრობას, პარლამენტს და საზოგადოებას