მაგდა მარუაშვილი

  magda maruaSvili – daibada 1981 wlis 5 dekembers     ganaTleba: უმაღლესი   1999-2003 – Tbilisis ilia WavWavaZis saxelobis saxelmwifo  universiteti, xelovnebaTa da mecnierebaTa fakulteti.   treiningebi da serTificirebis kursebi:   2010 – JILAF – იაპონიის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია – ტოკიო, იაპონია; 2010 – CTC – treningebisa da konsultaciebis centri – "adamianuri resursebis marTva"; 2010 – ITUC-PERC CEE&NIS Women’s […]

ვახტანგ მაჭავარიანი

ვახტანგ მაჭავარიანი – დაიბადა 1947 წლის 8 ივლისს განათლება: 1973 წელს- დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო                   უნივერსიტეტის ეკონომიური ფაკულტეტი, სპეციალობით ფინანსები და კრედიტი; სამუშაო გამოცდილება:   1965–1967 წწ. – #6 დიდუბის წისქვილკომბინატი; 1967-1973 წწ. – თბილგვირაბმშენის საამშენებლო-სამონტაჟო მატარებელი #213;                       (მიწისქვეშა სამუშაოები); 1973-1975 წწ. – ქ. თბილისის ოქტომბრის რაიონული კომიტეტი, საორგანიზაციო               […]