მაგდა მარუაშვილი


 

magda maruaSvili – daibada 1981 wlis 5 dekembers


 


 


ganaTleba: უმაღლესი

 

1999-2003 – Tbilisis ilia WavWavaZis saxelobis saxelmwifo  universiteti, xelovnebaTa da mecnierebaTa fakulteti.


 

treiningebi da serTificirebis kursebi:


 

2010 – JILAF იაპონიის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია – ტოკიო, იაპონია;

2010CTC – treningebisa da konsultaciebis centri – "adamianuri resursebis marTva";

2010 ITUC-PERC CEE&NIS Women’s Network – Temaze: “diskriminaciis akrZalva”

2010  CTC  – treningebisa da komsultaciebis centri – "proeqtis ciklis marTva";

2009  CTC – treningebisa da konsultaciebis centri – "fondebis moZiebis unar-Cvevebi";


 

2009 ITUC-PERC CEE&NIS Women’s Network – Temaze: “qalTa Rirsebis dacva samuSao adgilebze” rigiT me-10 qalTa saerTaSoriso skola – belgia, briuseli;

2003-2005 VHS – Frankfurt am
Main
germanuli enis koleji;


 


 

samuSao gamocdileba:


 

2008 – საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება – swavleba–gadamzadebis centris xelmZRvaneli;

2007-2008IG BAU – mSeneblobis, soflis meurneobisa da momsaxurebis sferos profkavSirebi, xelobis politika da socialuri dazRvevebi. germania, frankfurti;

2008 Deutscher Bundestag – germaniis parlamenti – staJiori. germania, berlini;

2008 Sozialkasse in

Wiesbaden
socialuri salaro – staJiori,
germania, visbadeni;

2006-2008 Messe Frankfurt  gamofena, sainformacio samsaxuri,        operatori. germania, frankfurti;

2005-2008 – ALNATURA – ekologiurad sufTa produqcia,    asistenti, germania, frankfurti;

2003-2005AWO – moxucTa TavSesafari – Terapiis ganyofilebis xelmZRvanelis TanaSemwe. germania, frankfurti;


 


 

kompiuteri:

MS office programs: Word, Excel, PowerPoint, Internet,

უხხო ენების ცოდნა:


 

qarTuli – mSobliuri, germanuli – Tavisuflad, inglisuri – kargad