ჯონი ჯანაშია: “სადაზღვევო კომპანიები ვერ ასრულებენ მათზე დაკისრებულ მოვალეობას“