ხშირ შემთხვევაში ინვესტორებს საქართველოში იაფი და უუფლებო მუშახელი იზიდავს