პუბლიკაციები და კვლევები

პუბლიკაციები და კვლევები

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება (GTUC) საშინაო შრომა საინფორმაციო ბიულეტინი (1)

 

Impact of Covid-19 on Women’s rights_EN (3)       

 COVID-19 პანდემიის გავლენა ქალთა შრომით უფლებებზე_GEO (1)