ქალთა შრომითი უფლებები – ტრეინინგი ცნობიერების ამაღლებისთვის

 

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI)-ის პროგრამის “კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG) ფარგლებში დაიწყო 2 წლიანი პროექტის  ,,სტრატეგიული სამართალწარმოება და ცნობიერების ამაღლების კამპანიები ქალებისთვის შრომით უფლებებზე სასამართლოსათვის ხელმისაწვდომობის  უზრუნველსაყოფად” განხორციელება, რომლის მიზანია ქალებისთვის შრომით უფლებებზე ცნობიერების ამაღლება და  შრომით დავებზე მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. პროექტის ფარეგლებში 2017 წლის 29 სექტემბერს  ჩატარდა ტრენინგი დუშეთში ქალთა შრომით უფლებებზე, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო     21 დასაქმებულმა.