სასამართლომ პროფკავშირის მოთხოვნა კოლექტიურ შრომით დავაზე მიღწეული შეთანხმების იძულებით აღსრულებაზე პირველად დააკმაყოფილა

საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ 2021 წლის 04 მაისიდან 12 ივნისამდე შპს გურია ექსპრესის ე.წ. „გულისტანის“ ხორბლის გადამამუშავებელი ქარხნის (შპს გურია-ექსპრესი) მუშებმა სამუშაოს შესრულებაზე საწარმოში არსებული სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის საშიში მდგომარეობის გამო უარი თქვეს, რაც 2023 წლის 31 მარტს ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ კანონიერად მიიჩნია და უკანონო გაფიცვად არ ცნო. (ვრცლად იხ. ბმულზე: https://gtuc.ge/gulistani-sasamartlos-gadawyvetileba/).

გაფიცვისა და სასამართლო დავის პარალელურად, მხარეთა შორის 2021-23 წლებში კოლექტიური შრომითი დავის სამი მედიაცია შედგა. ბოლო კოლექტიური შრომითი დავის ფარგლებში, 2022 წლის 9 დეკემბერს, საქართველოს აგრარულ მეურნეობაში, ვაჭრობასა და მრეწველობაში დასაქმებულთა პროფესიულ კავშირსა და შპს გურია-ექსპრესს შორის  ხელი მოეწერა სამედიაციო შეთანხმებას, რომლის თანახმადაც, მხარეებმა აიღეს ვალდებულებები, თუმცა, მათი ნაწილი შპს გურია-ექსპრესმა არ შეასრულა. კერძოდ:

  • მე-5 პუნქტი: „დამსაქმებელი თანახმაა, გააუქმოს სამუშაო სივრცეში ვიდეო სათვალთვალო კამერებით აუდიო მონიტორინგის ფუნქცია, მანამდე არსებული ჩანაწერები კი გაანადგუროს ამ შეთანხმებაზე ხელმოწერიდან 1 თვის ვადაში. განადგურების დამადასტურებელი ცნობა კი განადგურებიდან 1 კვირის ვადაში გაუგზავნოს პროფკავშირს“ – ასეთი ცნობა დღემდე არ არის მოწოდებული პროფკავშირისთვის;
  • მე-6 პუნქტი: „დამსაქმებელი თანახმაა, ამ შეთანხმებაზე ხელმოწერიდან 2 კვირის ვადაში პროფკავშირთან კონსულტაციების საფუძველზე შეიმუშაოს ალკოჰოლური და ნარკოლოგიური სიმთვრალის მდგომარეობის გამოვლენის წესი. აღნიშნული ნიშნავს იმას, რომ პროფკავშირი გაუგზავნის დამსაქმებელს წესის პროექტს, დამსაქმებელი გადაამუშავებს პროექტს და არსებობის შემთხვევაში დაუბრუნებს პროფკავშირს შენიშვნებით. ხოლო, შენიშვნების არარსებობის შემთხვევაში ან საბოლოო ვარიანტზე შეთანხმების შემდეგ, დამსაქმებელი წესს დაამტკიცებს დირექტორის ბრძანებით და 2 კვირის ვადაში გააცნობს დასაქმებულებს გაცნობაზე ხელმოწერის დაფიქსირებით“ – მიუხედავად დამატებითი კომუნიკაციისა, შპს „გურია-ექსპრესს“ არც პასუხი დაუბრუნებია პროფკავშირის მიერ შეთავაზებულ პროექტზე და არც უცნობებია, შეიმუშავა თუ არა რაიმე;
  • მე-7 პუნქტი: „დამსაქმებელი თანახმაა, რომ ამ შეთანხმებაზე ხელმოწერიდან 6 თვის ვადაში დაასრულებს სამზარეულო, სასადილო, საშხაპე და საპირფარეშო სივრცის აშენებასა და აუცილებელი ინვენტარით (საკვების მოსამზადებლად საჭირო გაზქურა, მაცივარი) აღჭურვას, რაც, მათ შორის, მოიცავს ამ სივრცეების ცივი-ცხელი წყლითა და გათბობა-გაგრილების სისტემით უზრუნველყოფას“ – არც ეს ვალდებულება არის შესრულებული.
  • მე-11 პუნქტი: „დამსაქმებელი თანახმაა, რომ დასაქმებულები უზრუნველყოფს ზამთრისა და ზაფხულის ყოველ სეზონზე სპეც. ტანსაცმლითა და სპეც. ფეხსაცმლით. საწყის ეტაპზე ეს ვალდებულება შესრულებული იქნება ამ შეთანხმებაზე ხელმოწერიდან 2 თვის ვადაში. ზაფხულის სეზონი მოიცავს გაზაფხულისა და ზაფხულის თვეებს, ზამთრის სეზონი კი – შემოდგომისა და ზამთრის თვეებს.“ შეთანხმებაზე ხელმოწერიდან მალევე გადაეცათ დასაქმებულებს ზამთრის სეზონის სპეც. ტანსაცმელი, მაგრამ ზაფხულის სეზონის დღემდე არ მიუღიათ. გასული ზაფხულის სეზონზე დასაქმებულებს ეცვათ გასულ წელს გადაცემული მაისურები.

2020 წლის 29 სექტემბერს შრომის კანონმდებლობის რეფორმის შედეგად შესაძლებელი გახდა, კოლეტიური შრომითი დავის ფარგლებში მიღწეულ შეთანხმებაზე სასამართლოს მიერ სააღსრულებო ფურცლის გაცემა. ეს ნიშნავს, რომ თუ შეთანხმების რომელიმე მხარე ნებაყოფლობით არ ასრულებს პირობებს, დაიწყება იძულებითი აღსრულება.

საკანონმდებლო ცვლილების ამოქმედების შემდეგ პირველად ოზურგეთის რაიონულმა სასამართლომ დააკმაყოფილა პროფკავშირის მიმართვა და შპს გურია ექსპრესის წინააღმდეგ კოლექტიური შრომითი დავის მედიაციის შედეგად გაფორმებული შეთანხმების იძულებით აღსასრულებლად გასცა სააღსრულებო ფურცელი.

გარდა ამისა, პროფკავშირს „გურია-ექსპრესი“-ის მიერ შეთანხმების შეუსრულებლობის გამო, კომპანიის დაჯარიმების მოთხოვნით, საჩივრით აქვს მიმართული შრომის ინსპექციის სამსახურისთვისაც.

პროფკავშირი ყველა სამართლებრივ ღონისძიებას მიმართავს წევრთა უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად. ამავდროულად, აღნიშნავს, რომ ეს შემთხვევა დამსაქმებლების მხრიდან საქართველოში სოციალური დიალოგისა და პარტნიორობის პრინციპების უგულებელყოფის ნათელი დადასტურებაა.

შპს „გურია-ექსპრესის“ დასაქმებულთა ინტერესებს პროფკავშირების გაერთიანების იურისტი თამილა გაბაიძე იცავს.