სამუშაოს მაძიებელთა მომზადება-გადამზადებისა პროგრამის შეფასება