პროფკავშირის დევნა და 100 ათას ლარიანი “ჯილდო” დასაქმებულთა უფლებების შემლახველისათვის. რა ხდება “საქართველოს ფოსტაში?“

სააგენტო “ფრონტნიუსის“ ინფორმაციით, შპს “საქართველოს ფოსტის“ და შპს “საქართველოს ლატარიის კომპანიის ხელმძღვანელის პოსტზე 2013 წელს ლევან ჩიკვაიძის  შემოსავალმა  102 540.17 ლარი შეადგინა. ამის შესახებ ჩიკვაიძის მიერ შევსებულ 2013 წლის ფინანსურ დეკლარაციაშია აღნიშნული.

დეკლარაციის თანახმად, “საქართველოს ფოსტის“ ხელმძღვანელის თანამდებობაზე ჩიკვაიძის შემოსავალმა 35 966.65 ლარი შეადგინა, ხოლო “საქართველოს ლატარიის კომპანიის“ ხელმძღვანელის პოსტზე კი – 66 573.52 ლარი. ამასთან, დეკლარაციის თანახმად, 2013 წელს ლევან ჩიკვაიძემ შპს „ექსპრესის“ ხელმძღვანელობისთვის  30 500 ლარი მიიღო.

ცნობისთვის, საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 12 თებერვლის №139 დადგენილებით განისაზღვრა იმ თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი რეესტრი, რომელთათვისაც სავალდებულოა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის შევსება. აღნიშნული დადგენილებით  თანამდებობის პირად ჩაითვლება: სახელმწიფოს ან ადგილობრივითვი თვითმართველობის ორგანოს მიერ დაფუძნებული იმ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიული პირის ხელმძღვანელი, რომლის  წინა წლის ბრუნვა მოგების  ყოველწლიური დეკლარაციის მიხედვით, აღემატება  ასი ათას ლარს; ასევე, იმ საწარმოს ხელმძღვანელი, რომლის აქციათა ან წილის 100 პროცენტს ფლობს სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო და რომლის წინა წლის ბრუნვა მოგების ყოველწლიური დეკლარაციის მიხედვით, აღემატება ასი ათას ლარს, აგრეთვე, ამ საწარმოს შვილობილი საწარმოს (რომლის ბრუნვა მოგების ყოველწლიური  დეკლარაციის  მიხედვით აღემატება  ასი  ათას  ლარს) ხელმძღვანელი.

ცნობისათვის, ეს ის ლევან ჩიკვაიძეა, რომელიც “საქართველოს ფოსტაში” ყოველმხრივ ცდილობს პროფკავშირული ორგანიზაციის დაშლას და დასუსტებას. ეს ის ლევან ჩიკვაიძეა, რომელიც ღიად ებრძვის პროფკავშირს და სამსახურიდან საკუთარი შეხედულებისამებრ ათავისუფლებს ადამიანებს. როგორ ფიქრობთ, სამართლიანია მისი მხრიდან ასეთი დიდი პრემიერს აღება მაშინ, როდესაც საქართველოს ფოსტაში დასაქმებული ადამიანების საშუალო ხელფასი დაახლოებით 500–700 ლარია და მათი პრემიები 60 ლარს არ ასცილებია?

აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტი უკვე მრავალი წელია მოიხსენიებს შპს “საქართველოს ფოსტას” როგორ დასაქმებულთა უფლებების ერთ-ერთ სერიოზულ დამრღვევს საქართველოში. სამწუხაროდ, წინა მთავრობის დროს ამ კომპანიაში არსებული ყველა მანკიერი პრაქტიკა ბატონი ჩიკვაიძის ხელმძღვანელობით, კვლავაც გრძელდება. უფრო მეტიც, ბატონმა ჩიკვაიძემ თანამშრომელთა შორის შიშის დანერგვისა და მათზე ზეწოლის მეთოდები კიდევ უფრო დახვეწა და გააძლიერა.

2012 წლის ნოემბერში დირექტორად დანიშვნისთანავე ყველა თანამშრომელი გადაიყვანა 1 თვიან შრომით კონტრაქტებზე და თავისუფლად, მისი შეხედულებისამებრ ათავისუფლებს მათ. ქმნის ყალბ საკონკურსო კომისიებს და დაკავებულია თანამშრომელთა დათხოვნით და მათ ადგილზე მისი საახლობლო-სანაცნობო წრის დასაქმებით.

სწორედ ამ თემებზე მუდმივად საუბრის, ფოსტის თანამშრომელთა უფლებების დაცვისა და ჩიკვაიძის აღვირახსნილი თვითნებობის წინააღმდეგ ბრძოლის გამო დევნის ჩიკვაიძე პროფკავშირს, აძალებს თანამშრომლებს პროფკავშირიდან გამოსვლას და სამსახურიდან აგდებს დასაქმებულთა უფლებების დამცველ აქტიურ თანამშრომლებს. ჩიკვაიძემ შექმნა ყალბი, მისი ჯიბის ე.წ. პროფკავშირი, რომელიც ფორმალურად დააფუძნებინა მის სამ მოადგილეს, დეპარტამენტის თავმჯდომარეებს და თავმჯდომარედ დაუნიშნა თავისივე ადმინისტრაციის უფროსი. ჩიკვაიძის წერილობითი “რეკომენდაციით”, რაც რეალურად ფოსტის თანამშრომლების მიერ ბრძანებად და ზეწოლად იქნა აღქმული, ყველა დასაქმებულს ფოსტის ადმინისტრაციამ “ნებაყოფლობით” დააწერინა თხოვნა ამ ყალბ ფოსტის მუშაკთა შრომითი უფლებების დამცველ ორგანიზაციაში გაწევრიანების შესახებ და ყოველთვე საწევროს (უფრო სწორად კი – ხარკის) სახით 5-5 ლარს უკავებენ.

ჩიკვაიძე და ფოსტის სხვა დირექტორები აღნიშნულ თანხას განკარგავენ საკუთარი შეხედულებით. მათ მიაჩნიათ, რომ ეს ყალბი ვითომ სოლიდარობის ფონდი საჭიროა ფოსტის თანამშრომლების სოციალური პრობლემების მოსაგვარებლად. შევახსენებთ ჩიკვაიძეს, რომ მისი კომპანიის თანამშრომელთა სოციალური პრობლემების მოგვარება კომპანიის პირდაპირი მოვალეობაა – ვგულისხმობთ, საკმარის და ღირსეულ ხელფასს, ასევე ღირსეულ პრემიას, ზეგანაკვეთურ ანაზღაურებას, სტაჟის და კვალიფიკაციის მიხედვით დანამატებს და ა.შ. ხოლო რასაც ჩიკვაიძე აკეთებს ამ ვითომ მუშაკთა ინტერესების დასაცავად მის მიერვე შექმნილი ფონდის საშუალებით, წარმოადგენს ფოსტის თანამშრომელთა და მათი ოჯახებისათვის ფულის წართმევას, მათი ფულით მათივე პრობლემების ვითომ გადაწყვეტას. თან ამას ფუთავს როგორც ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებულ კეთილ საქმეს.

ცალკე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩიკვაიძის და მისი მენეჯერების მიერ შექმნილ ყალბ დასაქმებულთა ორგანიზაციას საერთოდ არ ამოუღია ხმა ფოსტის მუშაკთა გაუსაძლისი შრომითი პირობების შესახებ, არც მათი 1 თვიან კონტრაქტებზე გადაყვანის შესახებ, არც შრომის ახალი კოდექსის მიხედვით შრომის ახალი კონტრაქტების დადების აუცილებლობის შესახებ, უბრალო თანამშრომლებისთვის პრემიების არგაცემის შესახებ და ა.შ. მაშინ როცა ნამდვილი და თანამშრომელთა უფლებების დამცველი პროფკავშირი მუდმივად იბრძვის ფოსტის  მუშაკებისათვის შრომის ღირსეული პირობების შექმნისათვის, ღირსების შემლახავი 1 თვიანი კონტრაქტების გაუქმებისა და ახალი  კონტრაქტების გაფორმებისათვის, საკონკურსო კომისიების გამჭვირვალე საქმიანობისათვის, უამრავი საქმე აქვს შეტანილი სასამართლოებში ჩიკვაიძის მიერ უკანონოდ დათხოვნილი ფოსტის მუშაკების აღდგენის მოთხოვნით და ა.შ. (რამდენიმე საქმე უკვე მოიგო კიდეც პროფკავშირმა).

სწორედ ამიტომ, ჩიკვაიძე პირადადაა დაკავებული ფოსტის მუშაკთა ნამდვილი პროფკავშირის დევნით და დისკრედიტაციით. პროფკავშირული ბრძოლის მრავალსაუკუნოვანი გამოცდილება კი გვასწავლის, რომ მშრომელთა ინტერესების დაცვა არ უნდა შენელდეს არც ერთი წამით რაც არ უნდა ძლიერი იყოს უღირსი დამსაქმებლის მხრიდან ზეწოლა და ანტი-პროფკავშირული მოქმედებები. იმედია, საქართველოს მთავრობა, კერძოდ კი ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო გააცნობიერებს, თუ რამხელა ზიანი მოაქვს როგორც ფინანსურად ასევე პოლიტიკური და მორალური თვალსაზრისით ჩიკვაიძის თავნებობას საქართველოს ფოსტაში, მის უღირს და დამამცირებელ ქცევას ფოსტის მრავალრიცხოვანი კოლექტივის მიმართ, შრომის ახალი კოდექსის იგნორირებას და ფაქტობრივად მე-19 საუკუნის შრომის სტანდარტების გამოყენებას 21-ე საუკუნის საქართველოში.fosta