პრემიერ–მინისტრის ბრძანება სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

ბრძანება #55 2014 წლის 12 მარტი ქ. თბილისი

სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი
კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს შრომის კოდექსისა და ,,სოციალური პარტნიორობის
სამმხრივი კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2013 წლის 7 ოქტომბრის N258 დადგენილების შესაბამისად,
განისაზღვროს სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის
შემდგენლობა:

ა) საქართველოს მთავრობა:

ირაკლი ღარიბაშვილი – საქართველოს პრემიერ-მინისტრი,
კომისიის თავმჯდომარე;

დიმიტრი მახათაძე – საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის
მინისტრის პირველი მოადგილე;

ქეთევან ნატრიაშვილი – საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების მინისტრის
პირველი მოადგილე;

ალექსანდრე ბარამიძე – საქართველოს იუსტიციის
მინისტრის პირველი მოადგილე;

თენგიზ შერგელაშვილი – საქართველოს რეგიონული განვითარებისა
და ინფრასტრუქტურის მინისტრის
პირველი მოადგილე;

ნათია მიქელაძე – საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების მინისტრის მოდგილე;

ბ) დასაქმებულთა გაერთიანებები:

ირაკლი პეტრიაშვილი – საქართველოს პროფესიული კავშირების
გაერთიანების თავმჯდომარე, მხარის
წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების
მქონე პირი;

გოჩა ალექსანდრია – საქართველოს პროფესიული კავშირების
გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე;

ილია ვერძაძე – პროფესიული კავშირების აჭარის
რესპუბლიური გაერთიანების თავმჯდომარე;

მაია კობახიძე – პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი
პროფესიული კავშირის პრეზიდენტი;

ნუგზარ ჭინჭარაული – საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული
კავშირის თავმჯდომარე;

თამაზ დოლაბერიძე – მეტალურგიული, სამთო და ქიმიური
მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული
კავშირის თავმჯდომარე;

გ) დამსაქმებელთა გაერთინებები:

ელგუჯა მელაძე – საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია,
მხარის წარმომადგენლობითი
უფლებამოსილების მქონე პირი;

მიშა კორძახია – საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია;

ირმა დაუშვილი – მეწარმე ქალთა ასოციაცია;

კახა კოხრეიძე – საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა
ასოციაცია;

არჩილ ბაკურაძე – საქართველოს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების
განვითარებისა და მხარდაჭერის ასოციაცია;

შალვა ალავერდაშვილი – საქართველოს სასტუმროებისა და
რესტორნების ფედერაცია.
ირაკლი ღარიბაშვილიmtavrobaწყარო: http://www.government.gov.ge/files/383_41199_801983_55.pdf