პრემიერ–მინისტრის ბრძანება სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ