ნავთობსა და მრეწველობაში დასაქმებული 4000 მდე ადამიანი “PIPELINE UNION” სოიდარობას უცხადებენ