მომზადება გადამზადების პროგრამა - დადებითი და უარყოფითი ტენდენციები