კომპანია RMG შრომითი უფლებებისა და მოქალაქეობრივი ღირსების წინააღმდეგ