კოლექტიური შრომითი ხელშეკრულების დადების წესი და პირობები