დარღვევები მშენებლობებზე

საქართველოს პროფესიული კავშირების შრომის დაცვის სამსახურის წარმომადგენლებმა სამშენებლო კომპანიების – „ეიბი 5“ -ის და „ფენიქსის” მშენებარე ობიექტები დაათვალიერეს. მათ მიერ გამოვლენილ იქნა დასაქმებულთა სიცოცხლისათვის საფრთხისშემცველი დარღვევები. ობიექტები არასრულად არის  უზრუნველყოფილი კოლექტიური დაცვის საშუალებებით, ხოლო დასაქმებულები არ იყენებენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებს.  პროფესიული კავშირების შრომის დაცვის სამსახურის წარმომადგნლებმა სამშენებლო კომპანიების ადმინისტრაციას უსაფრთხოების წესების დარღვევების აღმოსაფხვრელად წერილობითი ფორმით გადასცეს „რეკომენდაციები“ .  მონიტორინგი ჩატარდა მ/წ-ის 28 ივნისს.