პანდემიის დროს სამსახურიდან გათავისუფლება სასამართლომ უკანონოდ მიიჩნია