მოტყუებული შშმ პირები - დამსაქმებელს სახელფასო დავალიანების, დაგვიანების პირგასამტეხლოსა და ჯარიმების გადახდა მაინც მოუწევს